Go to Top
หน้าที่รับผิดชอบ
  1. ออกแบบและวาดรูปที่ใช้ภายในเกมตามที่ได้รับมอบหมายจากทีม design
  2. ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเกม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  3. สามารถส่งมอบผลงานที่ทำได้ ภายในเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติที่จำเป็น
  1. มีประสบการณ์ในการวาดรูป และเข้าใจในสายงานของตนเอง
  2. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องเช่น Photoshop, SAI หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างชำนาญ
  3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี